YENİ YÖK’TEN 2019 YILINDA DA “YENİ VE YENİLİKÇİ” ÇALIŞMALAR 

28 Aralık 2019 ​​​

​Yükseköğretimde dijital dönüşüm projesi hayata geçirildi

2019 yılında Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi ilk kez hayata geçirilerek, 16 pilot üniversitedeki üç bin öğretim üyesi ve yaklaşık 36 bin öğrenciye dijital dönüşüm eğitimi verildi.

 

Akademide “Açık Erişim ve Açık Bilim" çalışmaları başlatıldı

Ülkemizdeki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda açık akademik arşiv sistemlerinin kurulması için çalışmalar başlatıldı. Bu proje ile üniversitelerimizdeki yayınlar uluslararası sistemde daha görünür hale gelecek.

 

“Geleceğin Meslekleri Çalışmaları" başlatılarak yeni programlar hayata geçirildi

Bu sene ilk defa veri mühendisliği gibi geleceğin Türkiyesi için önemli bir dizi önlisans ve lisans programı sisteme kazandırıldı. “Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği" başlıklı bir kongre gerçekleştirilerek gelecekte ne gibi yeni mesleklerle karşılaşılabileceğinin yanı sıra günümüzdeki mevcut mesleklerin gelecekte nasıl şekilleneceği konuları tartışıldı. Bu kapsamda önümüzdeki yıl açılan ve açılacak olan yeni programlar masaya yatırıldı.

 

Uluslararası öğrenci sayısında rekor artış yaşandı

YÖK'ün “hedef odaklı uluslararasılaşma" politikası neticesinde 2014 yılında 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısında son dört yılda rekor bir artış yaşanarak 2019 yılında bu sayı 178 bine ulaştı.

 

YÖK'ün yükseköğretim sistemi ve Üniversite-Sanayi işbirliğine dair önerileri 11. Kalkınma planında yer aldı

YÖK'ün 11. Kalkınma Planı için önerdiği nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücü yetiştirmeye, araştırma faaliyetlerini artırmaya ve “YÖK 100/2000 Doktora Projesi", “Misyon Farklılaşması" gibi projelere yönelik teşvik kararları hedef olarak 11.Kalkınma Planında yer aldı. Ayrıca YÖK bünyesinde kurulmuş olan Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİ) Komisyonunda alınan kararlardan 14'ü 11.Kalkınma Planında yer aldı.

 

Vakıf Üniversitelerini Ar-Ge'ye ve öğretim üyesi yetiştirmeye teşvik eden, reklam-tanıtım bütçesine sınırlama getiren kararlar alındı

YÖK, yükseköğretimde “şeffaflık" politikası uyarınca ilki geçen sene yayımlanan, vakıf yükseköğretim kurumlarına ait bütün akademik, idari ve mali verileri içeren raporun ikincisi olan “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019" kitapçığını yayımlayarak paydaşların ve bütün kamuoyunun istifadesine sundu. Rapordaki verilere ilişkin kamuoyu tekliflerini dikkate alarak; öğrenci gelirinden gerekli Ar-Ge bütçesi ayırmayan ve öğretim üyesi yetiştirmeyen vakıf üniversitelerinin kontenjan artırma taleplerinin değerlendirmeye alınmaması kararı alındı. Ayrıca Vakıf yükseköğretim kurumlarının reklam-tanıtım giderlerine sınırlama getirildi.

 

Araştırma üniversitelerinin performansı kamuoyuna ilk kez açıklandı

Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitesinin iki yıllık performans değerlendirmesi kamuoyu ile paylaşılarak, kendi içlerinde performans puanlarına göre sıralamaları yapıldı. Ayrıca bu üniversitelerin sadece "en yüksek performans sergiledikleri alanlarına" tahsis edilmek üzere 215 yeni araştırma görevlisi ataması yapılması kararlaştırıldı.

 

Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversitelere kadro takviyesi yapıldı

Yeni YÖK'ün Türk yükseköğretimine kazandırdığı Üniversitelerde İhtisaslaşma ve Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi kapsamındaki 10 üniversiteye, sadece “ihtisaslaşma alanlarında" kullanılmak üzere kadro takviyesi yapılarak uzmanlık alanlarında bölgelerinin kalkınması için destek sağlandı.

 

YÖK 100/2000 Doktora Projesi genişletildi

Ülkemizin kalkınması için önemli olan öncelikli 100 tematik alanda 2000 kişiye doktora bursu verilmesi amacıyla ilk kez başlatılan “YÖK 100/2000 Doktora Projesi" programındaki bursiyer sayısı 4250'ye çıkarıldı.

 

“2018 yılı Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu" açıklandı

Ülkemizdeki üniversitelerin bu yıldan itibaren, belirlenen 5 ana alan altındaki 45 göstergeye göre yıllık olarak izlenmesi ve değerlendirilmesine, neticesinde rapor haline getirilip kamuoyu ile paylaşılmasına başlandı. Bu proje ile artık üniversitelerimizin yıllık performansları kamuoyu ile paylaşılacak ve kendi kendileri ile yarışır hale getirilecek.

 

YÖK'ün rasyonel kontenjan planlaması meyvelerini vermeye başladı

2019 yılı YKS yerleştirme sonuçları raporu yayınlandı. Rapora göre 2019 yılı ile önceki yıllar kıyaslandığında bu yıl hem lisans hem önlisans, hem açık hem örgün, hem birinci öğretim hem ikinci öğretim programları olmak üzere bütün bu başlıklarda uzun yıllardır ilk defa doluluk oranlarında net bir artış sağlandı.

 

İl ve bölge bazında YKS Yerleştirme İstatistiklerine ilişkin ilk kez bir rapor hazırlandı

YÖK tarafından, içeriği ve kapsamı açısından yükseköğretim tarihinde ilk kez il ve bölge bazında “2018-YKS Yükseköğretime Geçişte İl - Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği Raporu" hazırlandı. Raporda 2018 YKS'ye başvuran ve üniversiteye yerleşen adayların verilerinden yararlanılarak, il il, bölge bölge, yükseköğretime geçiş dinamiklerine ilşkin göstergeler yer aldı.

 

Üniversiteye girişte "başarı sırası" çıtası yükseltildi

Yeni YÖK olarak sisteme kazandırılan ve toplumun bütün kesimlerince takdir ve destek gören “başarı sıralaması şartı" genişletildi. Hukuk Fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası şartının 125 bin olarak yenilenmesine karar verildi. Ayrıca ilgili paydaşların ve kamuoyunun talepleri dikkate alınarak Eczacılık Fakülteleri için 100 bin, Diş Hekimliği Fakülteleri için ise en düşük 80 bin başarı sırası şartı getirildi.

 

Uluslararası öğrenci kontenjanları ile ilgili düzenlemeler

Kaliteden ödün vermeden ülkemizi yükseköğretimde bir cazibe merkezi haline getirmek için gereken adımlar atılmaya devam edildi. Devlet – Vakıf bütün üniversiteler için yurt dışı öğrenci kontenjan kısıtı kaldırıldı. Buna göre YKS kılavuzunda yer alan “programların kontenjanlarının en fazla %50'sine kadar yurtdışından öğrenci kabul etme sınırlamasını" ortadan kaldırdı. Üniversitelerin program bazında yurt dışından öğrenci kabul kontenjan talepleri YÖK tarafından değerlendirilerek karar verilmeye devam edilecek.

 

Uygulama ağırlıklı programların asgari koşulları kalite odaklı güncellendi

Mühendislik lisans programlarıyla Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlıkla ilgili ilişkili diğer programlarda öğrenci alabilmek ve eğitimi sürdürebilmek için gerekli asgari koşullar güncellendi ve kalite çıtası yükseltildi.

 

Sanayinin nitelikli eleman ihtiyacına “sanayide eğitim desteği ve teşviki"

YÖK tarafından, sanayi eğitimi alan üniversite öğrencilerinin sanayide uygulamalı eğitim görmeleri için “Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü Projesi" başlatıldı. YÖK'ün uygulamalı eğitimi öne çıkarmayı hedefleyerek bu amaçla son yıllarda yürüttüğü bir dizi proje ile ülkemizin kalkınması için ihtiyaç duyulan ve gittikçe önem kazanan MYO programları ile sanayinin buluşması sağlandı.

 

Yağmacı dergilere karşı tedbir alındı

YÖK'ün önerisiyle ÜAK tarafından "yağmacı" tabir edilen paralı yayın yapan dergilerdeki makalelerin akademik yükseltmelerde kullanılamayacağı yönünde karar alındı.

 

E-devlet üzerinden yeni hizmetler sunulmaya devam edildi

Doçent adaylarının Doçentlik başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilmesini sağlayan Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) adayların hizmetine sunuldu. Ayrıca buna ek olarak Doçentlik Belgesinin e-Devlet kapısı üzerinden alınması hizmeti de sunulmaya başlandı.

 

“Engelsiz Erişim" ve “Engelsiz Eğitim" için birçok ilke imza atıldı

Yükseköğretim sistemimizde ilk kez “Engelliler Destek Programı" adlı bir önlisans programı “Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı" ile “Türk İşaret Dili Doktora Programları" açıldı. YÖK 100/2000 Doktora Projesinde öncelikli alanlar kapsamında “İşaret Dili" de yer aldı. Engellilere yönelik alınan kararlar işaret diline çevrilerek web sitesi üzerinden engelli öğrencilerin erişimine sunuldu.

 

50/d Statüsündeki Araştırma Görevlileri

50/d maddesi kapsamında istihdam edilen araştırma görevlilerinin talepleri ve şikayetleri dikkate alınarak kadrolarının lisansüstü eğitim gördükleri üniversitelere geçici olarak tahsis edilmesi ve kadrosunun bulunduğu devlet üniversitesine yatay geçiş yapabilmeleri kararlaştırıldı.

 

“YÖK Üstün Başarı Ödülleri" üçüncü kez verildi

Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, te zleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından ilk kez 2017 yılında verilmeye başlanılan “YÖK Üstün Başarı Ödülleri"nin üçüncüsü verildi. Ödüller, “bireysel" ve “kurumsal" olmak üzere iki kategoride sahiplerini buldu.

 

Ülkemiz Yükseköğretimini ve üniversiteleri tanıtan “studyinturkey" web sitesi yenilendi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversiteler ve yükseköğretim sistemi hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla "www.studyinturkey.gov.tr" internet sitesi yeni yüzüyle kullanıma açıldı. Uluslararası öğrencilerin Türk üniversiteleri hakkında öğrenmek isteyebilecekleri bilgilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak amacıyla site için 3 dilde 700'den fazla kısa video hazırlandı.

 

Bakanlıklarla öğrenci ve akademisyen odaklı protokoller

Sanayii ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokoller ile öğrenci ve akademisyen odaklı bir dizi iyileştirici ve geliştirici kararlar alındı.