​​​​​​​​​​1.2. Bologna Süreci Ana Faaliyet Alanları


  • Hareketlilik

Personel hareketliliği, öğrenci hareketliliği, eğiticilerin eğitiminde hareketlilik, hareketlilikte kalite, programların ortak tanımı, hibe ve kredilerin taşınabilirliği, Avrupa Yükseköğretim Alanı’na gelen öğrenciler için potansiyel bir hedef belirlenmesi, ortak programların kalite güvencesi, yetersiz düzeyde temsil edilen gruptaki öğrencilerin hareketliliği gibi konular öne çıkmaktadır.

  • İstihdam Edilebilirlik

Avrupa vatandaşlarının istihdam edilebilirliğini ve Avrupa yükseköğretim sisteminin uluslararası rekabet edebilirliğini teşvik etmek, mezunların hızla değişen işgücü piyasasında çalışma hayatları boyunca istihdam edilebilirliklerini sağlamak önemlidir.

  • Hayat Boyu Öğrenme

Yükseköğretime erişimi artırmak, daha esnek öğrenci merkezli sunum modülleri yaratmak, non-formal ve informal öğrenmede dahil olmak üzere önceki öğrenmelerin tanınmasını yaygınlaştırmak, ulusal yeterlilik çerçevelerinin geliştirilmesi ve özellikle eğitim programlarının geliştirilmesinde işverenlerle iş birliğini geliştirmek hayat boyu öğrenmenin yaygınlaşması için gerekli görülen adımlardır.

  • Öğrenme ve Öğretme

Öğrenme ve öğretmede akademik özgürlük ve kurumsal özerkliğe dayalı yeni ve kapsayıcı yaklaşımlar geliştirilmesi, daha kaliteli eğitimin gelişimi için daha kaliteli öğretim gerekli olduğundan, akademik kariyer gelişiminin başarılı araştırma ve kaliteli öğretim üzerine inşa edilmesi vb. hususlar öne çıkmaktadır.

  • Yeterlilikler Çerçeveleri

Ulusal yeterlilik çerçeveleri, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın kapsayıcı yeterlilikler çerçevesiyle uyumlu olacak şekilde geliştirilmektedir.

  • Kalite Güvencesi

Yükseköğretimde eğitim ve öğretim ile araştırma faaliyetlerinin kalitesinin artırılması önem arz etmektedir.

  • Tanıma

Avrupa Yükseköğretim Alanı’ndaki ülkeler arasında yükseköğretim ile ilgili diploma ve derecelerin tanınması ile ilgili süreçler Lizbon Tanıma Sözleşmesi çerçevesinde yürütülmektedir.

  • Araştırma ve Yenilik

Yükseköğretim kendi içindeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin mevcut durumuna dayanarak toplumlardaki yenilikçiliği ve yaratıcılığı beslemelidir.

  • Sosyal Boyut

Yükseköğretim, bireylerin ve toplumların güçlenmesi için vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu tür bir sürecin bir parçası olarak sosyal boyut, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda eşitlik, adalet ve katılımı teşvik etme potansiyeline sahiptir.

  • Sosyal İçerme (Kapsayıcılık)

Toplumda ki her birey yükseköğretime erişimde eşit imkanlara sahip olmalı ve eğitim ve öğretim hayatları boyunca çalışmalarını ve eğitimlerini tamamlamaları için desteklenmelidir.Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr