​​​​​​​​​​1.3. ​Bologna Süreci Nasıl İşliyor?

Bologna Süreci, temel olarak uluslararası, ulusal ve kurumsal olmak üzere üç düzeyde yürütülmektedir. Uluslararası düzeyde, sürecin gelişimi ve koordinasyonundan sorumlu olan oluşum Bologna İzleme Grubu’dur ve Bologna Süreci'ne dâhil olan ülkelerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Ayrıca, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Üniversiteler Birliği, Avrupa Ulusal Öğrenci Birlikleri, Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği ve UNESCO Yükseköğretim Merkezi, Bologna İzleme Grubu’na danışman üye statüsünde dâhil edilmiştir.

Ulusal düzeyde Bologna Süreci, ülkelerin yükseköğretimden sorumlu bakanlıkları, ulusal rektörler konferansları/komiteleri, ulusal üniversite birlikleri, ulusal öğrenci birlikleri ile kalite güvencesi kuruluşları, işverenler vb. kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Kurumsal düzeyde, Bologna Süreci, yükseköğretim kurumları, fakülteleri, bölümleri ile öğrenci ve öğretim görevlileri temsilcileri tarafından yürütülmektedir.

Bologna Sürecinin gelişimi ve koordinasyonundan sorumlu olan Bologna İzleme Grubu’nun temel görevi sürecin öngördüğü hedeflerin gerçekleştirilmesi için alınacak önlemleri karara bağlamak ve sürecin gelişimini takip etmektir. Belirli konuları daha ayrıntılı olarak ele almak için çalışma grupları kurma olanağına da sahip olan Bologna İzleme Grubu, Bakanlar Konferansları arasındaki süreci yönetir. İki veya üç yılda bir olmak üzere düzenlenen Bakanlar Konferanslarında, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda gelinen süreci değerlendirmek ve atılacak yeni adımlara karar vermek amaçlanmaktadır. Öte yandan, Bologna İzleme Grubu’nun faaliyetlerini desteklemek üzere Bologna İzleme Grubu Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca, bir sonraki Bakanlar Konferansı'nın düzenlenmesine ilişkin işlerin yürütülmesi, çalışma programının uygulanması ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi vb. faaliyetler için Bologna İzleme Grubu Sekretaryası oluşturulmuştur.

Başkanlığımız temsilcilerinin de yer aldığı Bologna İzleme Çalışma Grupları aşağıdaki dört alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

  • Öğrenme ve Öğretim (Learning and Teaching)
  • Temel Değerler (Fundamental Values)
  • ​​Sosyal Boyut (Social Dimension)
  • Yeterlilikler Çerçevesine İlişkin A Tematik Akran Grubu: Yeterlilikler Çerçevesiyle İlgilenen Akran Grubu (TPG A on Qualifications Framework: Peer Group Dealing With Qualifications Framework)


Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr