​​​​​​​​​​5. ULUSLARARASI STANDART EĞİTİM SINIFLAMASI (ISCED)

Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması (International Standard Classification Of Education-ISCED), UNESCO tarafından eğitim alanında ülkelerarası karşılaştırılabilir istatistiklerin toplanması, derlenmesi ve analiz edilmesi için oluşturulan bir çerçevedir. ISCED, eğitim programlarının ve ilgili yeterliliklerin eğitimin alan ve seviyelerine göre organize edilmesi için hazırlanmış bir referans sınıflamadır. ISCED revizyonları uluslararası anlaşmaların ürünü olup resmi olarak UNESCO’ya üye ülkeler tarafından kabul edilmektedir. İlk kez 1976 yılında yayınlanan ISCED, 1997, 2011 ve 2013 yıllarında revize edilmiş ve günümüze kadar pek çok ülke tarafından eğitim politikaları belirleme ve istatistik verilerinin toplanmasına yardımcı olma gibi amaçlara yönelik olarak kullanılmıştır.

Diplomalardaki program isimlerinden kaynaklanan ve mezunların kamu ve özel sektörde istihdamı ile akademik dikey hareketliliklerinde hak kayıplarına sebep olan sorunların çözümüne ilişkin yükseköğretim sistemimizde aynı içerikli, aynı yetkinlikleri kazandıran, fakat farklı isimli programlar tek bir isim altında birleştirilmiştir.

Bu kapsamda yükseköğretim sistemimizdeki benzer içerikli veya benzer isimli aktif, pasif ve kapanan tüm önlisans ve lisans programları 2020 yılında Başkanlığımızca ISCED-F 2013 sınıflaması referans alınarak bilimsel ölçütlere göre;

 • Eğitim Bilimleri
 • Sanat ve İnsani Bilimler
 • Sosyal Bilimler, Gazetecilik ve Enformasyon
 • İş, Yönetim ve Hukuk
 • Doğa Bilimleri, Matematik ve İstatistik
 • Bilişim Teknolojileri
 • Mühendislik, İmalat ve Yapı
 • Tarım, Ormancılık, Su Ürünleri ve Veterinerlik
 • Sağlık, Sağlık Bakımı ve Desteği
 • Hizmetler
 • İlahiyat/İslami İlimler

uzlaşılan tek bir isim altında birleştirilmiştir. Böylelikle yükseköğretimde önlisans ve lisans program isimleri bilimsel tasnif süzgecinden geçirip uzlaşıyla bir standarda kavuşturulmuştur.

Programların bilimsel ölçütlere göre tasnifi sürecinde 55 farklı üniversiteden alanında uzman 120 akademisyenin yer aldığı 17 çalışma komisyonu oluşturulmuştur. Taslak çalışmaya üniversitelerden gelen görüşler doğrultusunda son hali verilmiştir. Çalışma öncesinde aktif ve pasif toplamda yaklaşık 2.230 olan önlisans ve lisans program sayısı 679’a düşmüştür.

ISCED-F 2013 dokümanı için tıklayınız.

Yükseköğretim önlisans programlarının ISCED-F 2013 sınıflaması

Yükseköğretim lisans programlarının ISCED-F 2013 sınıflaması​​


Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr