Bologna Süreci Değerlendirme Raporu (Bergen 19-20 Mayıs 2005)​

Durum değerlendirme raporunun kapsamı

 
Eylül 2003'teki Berlin Bakanlar Toplantısı'nda yükseköğretimden sorumlu bakanlar Bologna İzleme Grubu'ndan (BFUG) üç öncelikli eylem başlığındaki gelişmelerle ilgili olarak bir durum değerlendirmesi yapılmasını istediler. Aynı zamanda gruptan gerektiği taktirde düzenleyici eylemi de belirlemesini istediler.
Mart 2004'te BFUG, durum değerlendirme işlerini yapmak üzere bir çalışma grubu oluşturmuştur. Çalışma grubu bu raporu 2005 Mayıs'ında Bergen'de gerçekleşen Bakanlar Toplantısı için hazırlamıştır.

 
Durum değerlendirmesi sonucu bulunanlar: Bologna Süreci için iyi haber

 
Bu rapor, Bologna Süreci'ne katılan ülkeler için iyi haber olduğu sonucuna varır: Toplu halde ve gönüllü olan hükümetler arası süreç bir başarıdır.
Sürece dahil ülkelerin büyük çoğunluğu tarafından ortak amaçlar izlenmekte ve hedeflere varılmaktadır. Bir iyi haber de Bologna eylemlerini uygulamak için sıkı çalışan ve başarıları şu anda gözle görülür hale gelen yükseköğretim kurumları içindir. Son olarak, Bologna Süreci, güçlendirilmiş hareketlilik, şeffaflık, transfer ve kalifikasyonların tanınmasıyla daha iyi ve daha açık bir öğrenme dünyası yaratmaktadır.

 
Çalışma Grubu'nun durum değerlendirmesi ile ilgili önerileri

 
Durum Değerlendirmesi ile ilgili Çalışma Grubu, durum değerlendirme çalışmasına dahil edilen üç eylem başlığı ile ilgili ilerlemeyi güçlendirecek ek mekanizmalar konulması gerektiğine inanmaktadır ve aşağıdaki önerileri getirmektedir:
1. Ulusal ve Avrupa düzeyinde işveren kuruluşlarla resmi bir bağlantı süreci başlatmak.
2. Adil erişim ile ilgili temel konuları belirlemek ve bu alandaki eylemi ölçmek için muhtemel göstergeler geliştirmek.
3. Yabancı kalifikasyonların tanınmasıyla ilgili sürecin kalitesini artırmak için sürece dahil olan her ülke bir eylem planı hazırlamalıdır.
4. Katılımcı ülkelere Bologna Süreci'ni uygulamada yardım etmek amacıyla destek mekanizmaları oluşturmak.
5. Katılımcı ülkeler ve BFUG ile işbirliği halinde durum değerlendirme çalışmasına devam etmek.

 
Durum değerlendirilmesinde kullanılan metodoloji

 
Bu rapor, çalışma grubu tarafından üç öncelikli eylem başlığıyla ilgili gelişmelerin büyük bir resmini çıkarmak amacıyla geliştirilen bir Bologna karnesi sunmaktadır. Karne, objektif kriterlere ve göstergelere dayanmaktadır ve bakanların Berlin'de koydukları hedeflerin toplu başarılarını göstermek için de iyi bir yoldur. Ayrıca ilerlemenin gelecekte de ölçülmeye devam edilebilmesi için faydalı bir veri dayanağı sunmaktadır. Her ülke için hazırlanan karne bir ilerleme çizelgesi olarak kabul edilmelidir, mutlak bir ölçüm olarak değil. Ülkeler arasında karşılaştırma yapmak için oluşturulmamıştır.

 
Bu raporun içeriği

 
Birinci başlık, durum değerlendirme çalışmasının kapsamını belirler ve ilgili paydaşların sürece nasıl dahil olduklarını anlatır.
İkinci bölüm, üç öncelikli eylem başlığı ile ilgili olarak katılan ülkelerin gösterdikleri ilerlemeyi belirlemek için kullanılan renkli göstergeleri ve on kriteri açıklar.
Üçüncü bölüm, her bir kriterin sonuç analizini verir ve ilerlemenin özellikle yüksek ya da düşük olduğu alanları gösterir.
Dördüncü bölüm, durum değerlendirme çalışmasının sonuçlarını gözden geçirir ve Bologna Süreci'nin uygulamasını güçlendirmek için bir dizi öneri belirler.

Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr