Bologna Durum Değerlendirme Raporu - Londra 2007​

Bergen Konferansında Bakanlar, 2007 yılında Londra'da yapılacak olan konferansa sunulmak üzere, 2005-2007 dönemine ilişkin bir durum değerlendirmesi yapılmasına karar vermişleridir. Katılımcı ülkelerin Bergen Bildirgesi'nde yer alan Bologna süreci boyutları ile ilgili olarak kaydettikleri ilerlemenin kontrol edilmesi amacıyla tasarlanmış olan bu rapor, genel itibarla 2007 yılı durum değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarını sunmaktadır. Londra'daki Bakanlar Konferansı'nda 2007 durum değerlendirme raporu ilan edilmiştir. Bu değerlendirme raporunda diğer raporlara ek olarak, ülkelerdeki yaşam boyu öğrenme ve ortak yükseköğretim programlarının uygulanması ve tanıma konuları, yeni değerlendirme kriterleri olarak rapora eklenmiş ve ülkelere bu alanlarda da puanlar verilmiştir.

Rapora bakıldığında, Türkiye'nin 2005 yılında "3.44" (iyi performans) olan genel ortalamasının 2007'de "4.17"ye (çok iyi performans) yükseldiği görülmektedir. Buna karşılık, 2005'te 4.67 olan derece sistemine ilişkin notu, 2007'de 4.33'e gerilediği gözlenmemektedir. Türkiye yükseköğretim sisteminin, Bologna Sürecinin öngördüğü derece sistemi ile birebir örtüşmesine rağmen, 2007 değerlendirme kriterleri önceki kriterlere göre daha zorlaştırıldığından ve bir önceki dönem kriterleri arasında bulunmayan "Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesine Uyumu" ve ulusal yeterlikler çerçevesi oluşturulması kriterlerinin yerine getirilmesine ilişkin çalışmalar, pek çok üye ülkede olduğu gibi ülkemizde de henüz tamamlanmamıştır. Bunun yanında 2005'te "2" (gelişme var) olan Kalite Güvencesi notu, 2007'de "4.17"ye (çok iyi performans) yükselmiştir. Yükseköğretim diplomalarının tanınması konusunda da, 2005'ten bu yana ilerleme kaydedilmiş; 2005'te "3.67" olan ülke notumuz 2007'de "4.33"e yükselmiştir.

Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr