​​ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Avrupa Komisyonu (EC)

Avrupa Komisyonu, yasama sürecini başlatan, ayrıca birliğin yürütme organı olarak AB müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurumdur.

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü (DG EAC)

Avrupa Birliği'nin eğitim, kültür, gençlik, dil ve sporla ilgili politikalarından sorumlu özel birimidir.

Avrupa Konseyi (COE)

Amaçları, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek; azınlıklar, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma, uyuşturucu madde ve çevre konularındaki sorunlara çözüm aramak; Avrupa kültürel benliğinin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak olarak özetlenebilir.

Avrupa Öğrenciler Birliği (ESU)

Avrupa Öğrenciler Birliği'nin amacı; öğrencilerin Avrupa düzeyinde ilgili tüm devlet kurumlarına özellikle de Avrupa Birliği, Bologna İzleme Grubu, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletlere yönelik eğitim, ekonomik ve kültürel konularla ilgili ilgilerini temsil etmek, desteklemektir.

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)

Avrupa Üniversiteler Birliği, Avrupa'dan 47 ülkeden 850 üyesiyle üniversiteleri temsil eden en büyük ve kapsamlı organizasyondur. Avrupa Üniversiteler Birliği üyelerinin pek çok üniversiteleri içeren projeler, etkinlikler ve diğer karşılıklı öğrenme aktiviteleriyle ve en iyi uygulamalarla eşsiz olanaklara sahip olmasını sağlar. Aynı zamanda üyelerine gelecekteki yükseköğretim ve araştırmayla ilgili Avrupa politikalarını ve girişimciliğini etkileyen ve şekillendiren eşsiz olanaklar sunar.

Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Kaydı (EQAR)

Avrupa'da faaliyet gösteren tüm kalite güvencesi ajansları hakkında, kamuya açık ve güvenilir bilgi sağlayan web tabanlı ve kolayca erişilebilir bir sistemdir.

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Birliği (ENQA)

Üye ülkelerin kalite güvence örgütlerini temsil eden bir organizasyondur. Yükseköğretimde kalite güvencesi alanında, Avrupa işbirliğini teşvik, geliştirmek ve paylaşmak, iyi uygulama ve kalite güvencesinin Avrupa boyutunu teşvik etmek amacıyla kendi üyeleri arasında ve paydaşlara yönelik bilgi ve uzmanlık yaymaktadır

Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği (EURASHE)

Bologna döngüsü çerçevesinde, profesyonel amaçlı programlar sunar, uygulamalı ve uzmanlıkla ilgili araştırmalarla ilgilenir.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)

UNESCO'nun ana amacı; dünya barışı ve güvenliğini, milletlerarası işbirliğini eğitim, bilim, kültür ve iletişim yoluyla destekleyerek, tüm dünya insanları tarafından onaylanan adalet, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlükler için, ırk, cinsiyet, dil ve din ayrımı gözetmeksizin evrensel saygıyı geliştirmektir.

UNESCO Avrupa Yükseköğretim Merkezi (UNESCO CEPES)

Orta, Doğu ve Güney-Doğu Avrupa'da UNESCO'ya üye ülkelere, yükseköğretim alanında işbirliği konusunda öncülük eder ve teknik destek sağlar.

BUSINESSEUROPE

Avrupa düzeyinde büyüme ve rekabetin önde gelen destekleyicisi olan organizasyon, tüm dünya çapında şirketlerin performanslarını etkileyen konularla ilgili savunucusu ve destekleyicisidir.

Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)

Amacı; tüm dünyadaki insanların sosyal refah ve ekonomik durumlarının gelişmesine katkı sağlayacak politikalar geliştirmektir.

Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı / Yükseköğretimde Kurumsal Yönetim (OECD/IMHE)

Çok geniş çaplı ilgi alanı etkinliklerine odaklanan, yükseköğretim alanında OECD'ye üye ülkelerin karşı karşıya kaldığı kilit sorunlara odaklandığı bir forumdur. İlgilendiği konular içinde evrensellik ve yükseköğretim, bölgesel yükseköğretim gibi ilgili konuların incelemeleri ve yükseköğretim öğrenim çıktılarının sonuçlarının yanı sıra, öğretimin kalitesi üzerine çalışmalar ve bunun üniversite sıralamalarına olan etkileri yer alır.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO)

Üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, EİT bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti geliştirerek EİT bölgesinin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek, üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmektir.

EURYDICE Ağı

Avrupa'da eğitim sistemleri ve politikalarından sorumlu olanlara karar verme süreçlerinde destek olmak için Avrupa düzeyinde analiz ve bilgi temin eden bir ağdır.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (BSEC)

Üyesi ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak aralarındaki ikili ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkilerini çeşitlendirmeleri ve daha da geliştirmeleri, böylelikle Karadeniz havzasının bir barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını amaçlamaktadır.

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC)

Basra Körfezine kıyısı bulunan ve ortak tarihi, coğrafi, kültürel, dini ve sosyal özelliklere sahip olan ülkeleri bir araya getiren bölgesel bir örgüttür. Örgüt, üye ülkeler arasında bütünleşmeyi sağlamak, üye ülkelerin ekonomik ve siyasi güçlerini bir araya getirerek bölgesel bir güç oluşturmak amacındadır.

Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr